Regulamin Portalu

Regulamin Portalu

 

Portal Areopag21.pl jest prowadzony i administrowany przez Fundację Areopag XXI, zwaną dalej administratorem.
Fundacja Areopag XXI z siedzibą w Warszawie została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000366543; NIP 9512328375, REGON 142650239.
Fundacja Areopag XXI świadczy usługi drogą elektroniczną a jej działalność w tym zakresie regulowana jest przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Zasady świadczenia usług określa niniejszy regulamin.

I Postanowienia ogólne i definicje

1. Portal Areopag21.pl jest platformą wymiany myśli, poglądów oraz dyskusji prowadzonej zgodnie z obowiązującym prawem i ogólnie akceptowanymi zasadami społecznymi oraz etycznymi.

2. Portal Areopag21.pl umożliwia użytkownikom założenie i prowadzenie bloga oraz umieszczanie komentarzy na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

3. Portal Areopag21.pl to strona internetowa i inne narzędzia udostępniane za pośrednictwem Internetu, będące własnością Fundacji Areopag XXI - dostępne pod adresem http://www.areopag21.pl

4. Użytkownik to osoba fizyczna, zdolna do czynności prawnych, która w jakikolwiek sposób korzysta z portalu Areopag21.pl, szczególnie poprzez prowadzenie bloga i zamieszczanie komentarzy pod wpisami użytkowników portalu.

5. Blog to miejsce na portalu udostępnione użytkownikowi po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, za pośrednictwem którego użytkownik wprowadza i zarządza umieszczanymi przez siebie treściami.

6. Profil to zespół informacji, danych i innych elementów, za pomocą których użytkownik prezentuje własną osobę. Użytkownik dostarcza dane dobrowolnie i samodzielnie. Zarejestrowani użytkownicy i inne osoby korzystające z Internetu mogą zapoznać się z profilem użytkownika.

7. Formularz rejestracyjny to formularz umożliwiający zarejestrowanie konta użytkownika na portalu Areopag21.pl

8. Konto Użytkownika to konto umożliwiające prowadzenie bloga i wpisywanie komentarzy.

9. Regulamin to niniejszy Regulamin obowiązujący w portalu Areopag21.pl

II Zasady korzystania z portalu

10. Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z treścią regulaminu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

11. Dostęp do portalu Areopag21.pl posiadają wszyscy użytkownicy Internetu.

12. Zamieszczanie blogów jest możliwe wyłącznie po zarejestrowaniu konta użytkownika. W celu zarejestrowania konta użytkownika niezbędne jest podanie danych, wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Osoby, które w formularzu rejestracyjnym podały swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na przetwarzanie tych danych w celu realizacji usług Fundacji Areopag XXI przez administratora danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Użytkownik rejestrujący się na portalu Areopag21.pl wyraża zgodę na przesyłanie cotygodniowego newslettera informacyjnego oraz innych wiadomości o charakterze informacyjnym (zaproszenia na organizowane wydarzenia, informacje o publikacjach). Użytkownik w każdej chwili może zażądać zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych.

13. Niezarejestrowani użytkownicy mogą zamieszczać swoje komentarze jako „gość portalu”, wówczas jednak ich nick nie będzie chroniony hasłem, inni użytkownicy będą mogli zobaczyć też częściowo IP, czyli adres komputera, z którego wysłany został komentarz. Administrator portalu Areopag21.pl jednocześnie zapewnia, że nie będzie udostępniany adres mailowy, z którego wypowiedź została przesłana.

14. Dane osobowe użytkowników, w tym adres IP komputera, które częściowo mogą być widoczne przy wpisach są chronione przez administratora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Udostępnienie takich danych może nastąpić jedynie za pisemnie wyrażoną zgodą użytkownika lub na żądanie organów Państwa w przypadkach przewidzianych przez prawo.

15. Użytkownik portalu Areopag21.pl zamieszcza treści na blogu oraz komentarze do wpisów innych użytkowników nieodpłatnie.

16. Użytkownik oświadcza, że wie, iż ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone na swoim blogu lub/i w komentarzach.

17. Użytkownik zobowiązuje się zamieszczać wyłącznie treści, do których ma tytuł prawny (w szczególności majątkowe prawa autorskie obejmujące prawo do publikowania i rozpowszechniania w sieci Internet). Zamieszczając je na portalu Areopag21.pl oświadcza, iż treści te są wolne od wad prawnych, a ich publikacja i rozpowszechnianie nie narusza prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich. Użytkownik oświadcza, że ma świadomość, że publikowanie lub rozpowszechnianie treści kopiowanych, kompilowanych, zamieszczanie streszczeń, skrótów etc. wymaga respektowania osobistych praw autorskich twórców i może go narazić na odpowiedzialność cywilną statutowaną przez odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) lub ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24 ze zm.).

18. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce, w szczególności przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Niedopuszczalne jest zwłaszcza zamieszczanie treści naruszających godność i inne dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do nienawiści religijnej, rasowej, narodowościowej czy jakiejkolwiek innej. Niedopuszczalne jest również umieszczanie treści, które mogą być uznane za naganne, niezgodne z powszechnie obowiązującymi zasadami współżycia społecznego i zasadami tzw. netykiety, a także za działanie na szkodę Fundacji Areopag XXI lub/i portalu Areopag21.pl, w szczególności poprzez narażanie na szwank ich dobrego imienia. Administrator portalu Areopag21.pl ma prawo według własnego uznania bezzwłocznie skasować lub zablokować (całkowicie lub czasowo) takie treści.

19. Fundacja Areopag XXI nie ponosi odpowiedzialności prawnej za informacje i poglądy prezentowane przez użytkowników portalu.

III Reklamy i licencje

20. Użytkownik nie może zakładać i prowadzić na Areopag21.pl blogu o charakterze komercyjnym. Nie może umieszczać na blogu lub w komentarzach treści reklamujących produkty, usługi lub inne serwisy internetowe.

21. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie bloga przez Areopag21.pl do celów reklamowych oraz zamieszczania na swoim blogu dowolnych materiałów informacyjnych i reklamowych.

22. Użytkownik udziela Fundacji Areopag XXI nieodpłatnej licencji niewyłącznej na korzystanie z zamieszczonych na portalu Areopag21.pl materiałów odpłatnie i nieodpłatnie, w kraju i za granicą, przez czas nieoznaczony, w całości lub w dowolnej części na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Licencja obejmuje zwłaszcza następujące pola eksploatacji:
a) utrwalanie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
b) zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku),
c) wprowadzanie do obrotu,
d) wprowadzanie do pamięci komputera, do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, do baz danych,
e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworów i przedmiotów praw pokrewnych w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępnianie w Internecie np. w ramach dowolnych stron internetowych oraz jakichkolwiek serwisów odpłatnych lub nieodpłatnych, w szczególności video on demand, pay-per-view, dostępnych m.in. w technice downloading, streaming, IPTV, ADSL, DSL oraz jakiejkolwiek innej), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń,
f) publiczne wykonanie,
g) publiczne odtwarzanie (m.in. za pomocą dowolnych urządzeń analogowych i/lub cyfrowych posiadających w szczególności funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i/lub video np. komputerów, odbiorników radiowych lub telewizyjnych, projektorów, telefonów stacjonarnych lub komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone itp.),
h) wystawianie,
i) wyświetlanie

IV Reklamacje i postanowienia końcowe

23. Reklamacje dotyczące funkcjonowania portalu użytkownicy mogą przesyłać na adres mailowy kontakt@areopag21.pl lub pocztą na adres: Fundacja Areopag XXI ul. Wańkowicza 2/219, 02-789 Warszawa. Odpowiedź na reklamacje udzielona zostanie w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od otrzymania reklamacji.

24. Fundacja Areopag XXI ma prawo dokonywania przerw w działaniu portalu Areopag21.pl

25. Fundacja Areopag XXI nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią systemu informatycznego lub innymi zdarzeniami, którym nie była w stanie zapobiec, w tym zdarzeniom o charakterze siły wyższej.

26. Fundacja Areopag XXI ma prawo usunąć treść bloga, komentarza, a także zablokować (czasowo lud definitywnie) lub usunąć konto użytkownika w każdym czasie, w szczególności we wszystkich przypadkach przewidzianych obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i niniejszego regulaminu.

27. Fundacja Areopag XXI zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie. O zmianach, przed ich wprowadzeniem, będzie każdorazowo informować użytkowników na stronie portalu.

28. Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na portalu Areopag21.pl